gallery/header

Syndyk masy upadłości Marcina Bielińskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej oraz Eweliny Bielińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 189/16 of działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 29 maja 2019r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg  na sprzedaż:

 

  • prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarniż,  gmina Brusy, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 417  o   powierzchni 3.200 m2, dla której Sąd Rejonowy w   w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1C/00038130/9 za cenę wywoławczą nie niższą niż 3.500,00 zł  netto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100);
     

  • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w miejscowości Czersk,  województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2865/1 o powierzchni 0,5708 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1C/00042057/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 230.000,00 zł  netto (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy  złotych 00/100).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 grudnia 2019 roku, o godzinie 10:00, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.
 

Oferty należy składać do dnia 5 grudnia 2019 roku  osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty  z podaniem sygn. akt VI GUp 189/16 of. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić najpóźniej w dniu 5 grudnia 2019 roku na rachunek bankowy wskazany w § 5 Regulaminu Przetargu.
 

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres dg.biurosyndyka@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel.  664-931-225 lub 607-838-938.

 

Regulamin przetargu