gallery/header

Syndyk masy upadłości Marcina Bielińskiego osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz Eweliny Bielińskiej osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

 

a)      prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarniż,  gmina Brusy, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 417  o   powierzchni 3.200 m2, dla której Sąd Rejonowy w   w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1C/00038130/9

 

za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.000,00 zł  netto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
 

b)      prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w miejscowości Czersk,  województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2865/1 o powierzchni 0,5708 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1C/00042057/4

 

za cenę wywoławczą nie niższą niż 250.000,00 zł  netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §2  Regulaminu Przetargu dla każdej z nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty.

Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy  prowadzony dla upadłego w Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie numer rachunku 07 1090 1102 0000 0001 3393 2921.

Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 11 lipca 2019 roku pod rygorem odrzucenia oferty

Oferty należy składać do dnia 11 lipca 2019 roku  osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty  z podaniem sygn. akt VI GUp 189/16 of.

 

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty.

Koperty należy zaadresować: 

VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz SSR Jacek Werengowski ( sygn. akt VI GUp 189/16 of ) z dopiskiem  „Przetarg na zakup nieruchomości”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 lipca 2019 roku, o godzinie 9:30, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres dg.biurosyndyka@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 601-457-294 lub 501-790-059.

 

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 601-457-294 lub 501-790-059 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.
 

Regulamin przetargu