gallery/header
REGULAMIN PRZETARGU

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości

Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Gdyni

 

syndyk masy upadłości spółki Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 12 września 2019r. zapadłym w sprawie VI GUp 18/13  Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku

 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

 

      I.          zorganizowaną części przedsiębiorstwa upadłego „Centrum Logistyczne Łódź” w rozumieniu art. 551 k.c., sprzedaży podlegają następujące prawa:

 

1.     prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/55 o powierzchni 0.04.72 ha,wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną  o łącznej powierzchni zabudowy 927 m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151371/8 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 640.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

2.     prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/52 o powierzchni 0.42.06 ha,wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną  o łącznej powierzchni zabudowy 2130 m2( powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00306676/8 –– za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 4.740.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

3.     prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8,  stanowiącej działkę 46/53 o powierzchni 0.40.01 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151372/5 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 1.080.000,00 zł  netto plus ewentualny podatek VAT;

4.     prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.  Morgowej 1a,  stanowiącej działkę 46/46 o powierzchni 1,6446 ha,wraz z prawem własności położonego na nich budynku magazynowo –produkcyjnego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00148734/7 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 18.200.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

5.     prawo własności ruchomości w postaci towarów handlowych (stan na dzień  31.07.2019r.) wg cen ewidencyjnych zgodnie z Postanowieniem z dnia 14.03.2019r., szczegółowo wykazanych w załączniku nr 1.1 do Regulaminu przetargu – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 958.480,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

6.     prawo własności ruchomości w postaci środków trwałych i wyposażenia (stan na dzień 31.07.2019r.), szczegółowo wykazanych w załączniku nr 1.2 do Regulaminu przetargu – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota  222.227,00 zł  netto plus ewentualny podatek VAT;

7.     prawo własności ruchomości w postaci linii transportowej Interol wraz z oprogramowaniem zlokalizowanym w Centrum Logistycznym w Łodzi – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota  575.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

8.      Inne prawa majątkowe w postaci niżej wymienionych znaków towarowych – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 1.149.580,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT:

1)      Znak towarowy FOTA:

-       słowny, nr zgłoszenia Z – 350880, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 238257, ochrona do 15 stycznia 2029r.;

-       słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 346055, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 238104, ochrona do 12 września 2028r.;

-       znak towarowy unijny, słowny, zarejestrowany w EUIPO od nr EUTM – 008171407, ochrona do dnia 23 marca 2029r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462386, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008872, ochrona do dnia 13 sierpnia 2020r.

 

2)     Znak towarowy KAGER:

-         słowny, nr zgłoszenia Z – 345136, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 223410, ochrona do 21 sierpnia 2028r.

-         Znak towarowy KAGER słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 345139, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 223411, ochrona do 21 sierpnia 2028r.

-         słowno-graficzny KAGER PRODUCTS, nr zgłoszenia Z – 263455, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 164592, ochrona do 11 kwietnia 2023r.

-         znak towarowy unijny,  zarejestrowany w EUIPO pod nr EUTM – 007345465, ochrona do dnia 27 października 2028r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462385, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008873, ochrona do dnia 13 sierpnia 2020r.

 

3)     Znak towarowy RACER:

-         słowny, nr zgłoszenia Z – 304203, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 209524, ochrona do 27 grudnia 2025r.

-         znak towarowy unijny,  zarejestrowany w EUIPO pod nr EUTM – 1074741, ochrona do dnia 21 marca 2021r.

4)     Znak towarowy ARDOR:  słowny, nr zgłoszenia Z – 304204, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr   R – 209525, ochrona do 27 grudnia 2025r.

 

5)     Znak towarowy TROOFTEC: słowny, nr zgłoszenia Z – 409365, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 263792, ochrona do 17 stycznia 2023r.

 

6)     Znak towarowy PDTOOLS: słowny, nr zgłoszenia 100007958, słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1549183, ochrona do 15 listopada 2022r.

 

7)     Znak towarowy LEADER SERVICE:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia                Z – 297457, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 173663, ochrona do 6 lipca 2025r.

 

8)     Znak towarowy LEADER SERVICE TRUCK:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia  Z – 297456, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 175563, ochrona do 6 lipca 2025r.

 

9)     Znak towarowy MECHANIK ROKU: słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z –  20346, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 217104, ochrona do 18  stycznia 2027r.

 

10) Znak towarowy MECHANIK ROKU: słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 382685,  wpisany do rejestru  znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R 251918 – ochrona do 15 marca 2021r.

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

 

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 27.565.287,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem  złotych 00 /100);

 

Zestawienie składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią załączniki do Regulaminu Przetargu:

-       Numer 1.1. TOWARY HANDLOWE

-       Numer 1.2. ŚRODKI TRWAŁE

 

II.    nieruchomość  zlokalizowana w Gdyni, w ramach której sprzedaży podlegają:

 

1.   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działki 914, 932, 917, 924, 918 oraz 916 o łącznej powierzchni 0.50.75 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku usług motoryzacyjnych, portierni oraz budynku biurowo-magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 1.927,05 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029924/0 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 7.199.905,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

2.       prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działkę 919 o powierzchni 0.12.87 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.076,24 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029994/1  – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 2.200.095,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT,

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

 

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 9.400.000,00 (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) netto plus ewentualny podatek VAT;

 

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

1.     Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w biurze syndyka w Gdańsku  przy ul. Budowlanych 29 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu, a także treść Regulaminu Przetargu zamieszczona została na stronie internetowej  www.syndyk-kowalewska.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

2.     Oferty należy składać do dnia 25 października 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.

3.     Należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. 3 Regulaminu Przetargu najpóźniej w dniu  25 października 2019 roku,  pod rygorem od­rzucenia oferty. 

4.     Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 30 października 2019 roku  o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65.

5.     Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 663 781 088 (dotyczy Gdynia) oraz 602 536 433 (dotyczy ZCP Łódź) lub pod adresem e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  do 15.00.

6.     Zastrzeżenia o prawie wyboru oferty zakupu szczegółowo określa Regulamin Przetargu.