gallery/header
REGULAMIN PRZETARGU

 OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości

Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Gdyni

 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

 

     I.        zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego „Centrum Logistyczne Łódź” w rozumieniu art. 551 k.c., w ramach której sprzedaży podlegają następujące prawa:

 

1.      prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/55 o powierzchni 0.04.72 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną  o łącznej powierzchni zabudowy 927 m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151371/8 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 640.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

2.      prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/52 o powierzchni 0.42.06 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną  o łącznej powierzchni zabudowy 2130 m2( powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00306676/8 –– za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 4.750.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

3.      prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8,  stanowiącej działkę 46/53 o powierzchni 0.40.01 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151372/5 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 1.310.000,00 zł  netto plus ewentualny podatek VAT;

4.      prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.  Morgowej 1a,  stanowiącej działkę 46/46 o powierzchni 1,6446 ha, wraz z prawem własności położonego na nich budynku magazynowo –produkcyjnego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00148734/7 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 18.300.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

5.      prawo własności ruchomości w postaci środków trwałych i wyposażenia (stan na dzień 28.02.2019r.), szczegółowo wykazanych w załączniku do niniejszego regulaminu – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota  303.808,00 zł  netto plus ewentualny podatek VAT;

6.      prawo własności ruchomości w postaci linii transportowej Interol wraz z oprogramowaniem zlokalizowanym w Centrum Logistycznym w Łodzi – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota  575.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

7.      prawo własności ruchomości w postaci towarów handlowych (stan na dzień  28.02.2019r.) wg cen ewidencyjnych zgodnie z Postanowieniem z dnia 02.10.2018r., szczegółowo wykazanych w załączniku do niniejszego regulaminu – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 3.827.260,00  zł netto plus ewentualny podatek VAT;

8.      Inne prawa majątkowe w postaci niżej wymienionych znaków towarowych – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 1.806.322,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT:

1)     Znak towarowy FOTA:

-       słowny, nr zgłoszenia Z – 350880, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 238257, ochrona do 15 stycznia 2029r.;

-       słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 346055, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 238104, ochrona do 12 września 2028r.;

-       znak towarowy unijny, słowny, zarejestrowany w EUIPO od nr EUTM – 008171407, ochrona do dnia 23 marca 2029r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462386, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008872, ochrona do dnia 13 sierpnia 2020r.

 

2)     Znak towarowy KAGER:

-       słowny, nr zgłoszenia Z – 345136, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 223410, ochrona do 21 sierpnia 2028r.

-       Znak towarowy KAGER słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 345139, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 223411, ochrona do 21 sierpnia 2028r.

-       słowno-graficzny KAGER PRODUCTS, nr zgłoszenia Z – 263455, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 164592, ochrona do 11 kwietnia 2023r.

-       znak towarowy unijny,  zarejestrowany w EUIPO od nr EUTM – 007345465, ochrona do dnia 27 października 2028r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462385, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008873, ochrona do dnia 13 sierpnia 2020r.

 

3)     Znak towarowy RACER:

-       słowny, nr zgłoszenia Z – 304203, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 209524, ochrona do 27 grudnia 2025r.

-     znak towarowy unijny,  zarejestrowany w EUIPO od nr EUTM – 1074741, ochrona do dnia 21 marca 2021r.

 

4)     Znak towarowy ARDOR:  słowny, nr zgłoszenia Z – 304204, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr             R – 209525, ochrona do 27 grudnia 2025r.

 

5)     Znak towarowy TROOFTEC: słowny, nr zgłoszenia Z – 409365, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 263792, ochrona do 17 stycznia 2023r.

 

6)     Znak towarowy PDTOOLS: słowny, nr zgłoszenia 100007958, słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1549183, ochrona do 15 listopada 2022r.

 

7)     Znak towarowy LEADER SERVICE:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia                Z – 297457, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 173663, ochrona do 6 lipca 2025r.

 

8)     Znak towarowy LEADER SERVICE TRUCK:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia  Z – 297456, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 175563, ochrona do 6 lipca 2025r.

 

9)     Znak towarowy MECHANIK ROKU:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia                Z – 320346, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 217104, ochrona do 18  stycznia 2027r.

 

10)  Znak towarowy MECHANIK ROKU:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia                Z – 382685,  wpisany do rejestru  znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R 251918 – ochrona do 15 marca 2021r.

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

 

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 31.512.390,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt  złotych 00 /100);;

 

Zestawienie składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią załączniki do Regulaminu Przetargu:

-       Numer 1.1 ŚRODKI TRWAŁE

-       Numer 1.2 TOWARY HANDLOWE.

 

   II.        nieruchomość  zlokalizowana w Gdyni, w ramach której sprzedaży podlegają:

 

1.    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działki 914, 932, 917, 924, 918 oraz 916 o łącznej powierzchni 0.50.75 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku usług motoryzacyjnych, portierni oraz budynku biurowo-magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 1.927,05 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029924/0 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 7.276.500,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

2.    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działkę 919 o powierzchni 0.12.87 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.076,24 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029994/1  – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 2.223.500,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 9.500.000,00 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) netto plus ewentualny podatek VAT;

 

 

 III.        nieruchomość  zlokalizowana w Gdańsku, w ramach której sprzedaży podlegają:

 

1.    prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gdańsku w rejonie ul. Lubowidzkiej,  stanowiącej działkę 125/12 o powierzchni 24.594 m2,  dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00180097/4 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 3.938.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

2.    prawo własności nieruchomości niezabudowanej,  położonej w Gdańsku w rejonie ul. Lubowidzkiej,  stanowiącej działkę 125/2 o powierzchni 92 m2,  dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00013465/4 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 61.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 3.999.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy  złotych 00/100) netto plus ewentualny podatek VAT;

 

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

  1. Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.
  2. Należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. 3 Regulaminu Przetargu najpóźniej w dniu  10.06.2019r.,  pod rygorem od­rzucenia oferty. 
  3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14 czerwca 2019 roku  o godzinie 10.15 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65.
  4. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 601 457 294  lub pod adresem e-mail: rm.biurosyndyka@gmail.com od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  do 15.00.