gallery/header
REGULAMIN PRZETARGU

 OBWIESZCZENIE

w sprawie pisemnego konkursu ofert

na sprzedaż  przez syndyka znaków towarowych

 

Syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 18/13 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Pie­karniczej 10 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wszelkich praw, w tym prawa ochrony i prawo do używania następujących znaków towarowych (słownych i słowno-graficznych) :

1)     Znak towarowy FOTA:

-   słowny, nr zgłoszenia Z – 350880, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 238257, ochrona do 15 stycznia 2029r.;

-   słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 346055, wpisany do rejestru  znaków                                                towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod                                                                                                                                                nr R – 238104, ochrona do 12 września 2028r.;

-   znak towarowy unijny, słowny, zarejestrowany w EUIPO od nr EUTM – 008171407, ochrona do dnia 23 marca 2029r.;

-      znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462386, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;

-   znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008872, ochrona do dnia 13 sierpnia 2020r.

 

za łączną cenę nie niższą niż 921.500,00 zł netto (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

2)     Znak towarowy KAGER:

-   słowny, nr zgłoszenia Z – 345136, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 223410, ochrona do 21 sierpnia 2028r.

-   Znak towarowy KAGER słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 345139, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 223411, ochrona do 21 sierpnia 2028r.

-   słowno-graficzny KAGER PRODUCTS, nr zgłoszenia Z – 263455, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 164592, ochrona do 11 kwietnia 2023r.

-   znak towarowy unijny,  zarejestrowany w EUIPO pod nr EUTM – 007345465, ochrona do dnia 27 października 2028r.;

-   znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462385, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;

-   znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008873, ochrona do dnia 13 sierpnia 2020r.

 

za łączną cenę nie niższą niż 112.500,00 zł netto (słownie: sto dwanaście  tysięcy pięćset  złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

3)     prawo do dysponowania domeną internetową www.kager.pl ;

za cenę nie niższą niż 46.500,00 zł netto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

4)     Znak towarowy RACER:

-   słowny, nr zgłoszenia Z – 304203, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 209524, ochrona do 27 grudnia 2025r.

-   znak towarowy unijny,  zarejestrowany w EUIPO pod nr EUTM – 1074741, ochrona do dnia 21 marca 2021r.

 

za łączną cenę nie niższą niż  7.000,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

5)     Znak towarowy ARDOR:  słowny, nr zgłoszenia Z – 304204, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr   R – 209525, ochrona do 27 grudnia 2025r.

 

za cenę nie niższą niż  1.100,00 zł netto (słownie: tysiąc sto złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

6)     Znak towarowy TROOFTEC: słowny, nr zgłoszenia Z – 409365, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 263792, ochrona do 17 stycznia 2023r.

 

za cenę nie niższą niż  2.400,00 zł netto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

7)     Znak towarowy PDTOOLS: słowny, nr zgłoszenia 100007958, słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1549183, ochrona do 15 listopada 2022r.

 

za cenę nie niższą niż  650,00 zł netto (słownie: sześćset pięćdziesiąt  złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

8)     Znak towarowy LEADER SERVICE:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia                Z – 297457, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 173663, ochrona do 6 lipca 2025r.

 

za cenę nie niższą niż  1.100,00 zł netto (słownie: tysiąc sto złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

9)     Znak towarowy LEADER SERVICE TRUCK:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia  Z – 297456, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 175563, ochrona do 6 lipca 2025r.

 

za cenę nie niższą niż  1.100,00 zł netto (słownie: tysiąc sto złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

10) Znak towarowy MECHANIK ROKU:

- słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z –  20346, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 217104, ochrona do 18  stycznia 2027r.

- słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 382685,  wpisany do rejestru  znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R 251918 – ochrona do 15 marca 2021r.

 

za cenę nie niższą niż  650,00 zł netto (słownie: sześćset pięćdziesiąt  złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

1.     Pisemne oferty na nabycie praw do jednego, kilku lub wszystkich znaków towarowych należy składać do dnia 10 kwietnia 2020 roku osobiście w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 29, bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).

2.     Warunkiem udziału w pisemnym konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości każdego z praw będącego przedmiotem oferty, przy czym wpłata wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym syndyka masy upadłości najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

3.     Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 14 kwietnia 2020 roku
o godzinie 12.00
w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 29.

4.     Oferty na wybrane znaki towarowe lub domenę internetową niespełniające kryterium minimalnej ceny sprzedaży poszczególnych znaków towarowych lub domeny internetowej nie będą rozpatrywane.

 

Pozostałe warunki sprzedaży w formie niniejszego pisemnego konkursu ofert zawarte są w REGULAMINIE KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ ZNAKÓW TOWAROWYCH zamieszczonym na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl, w tym draft umowy przeniesienia praw zakładka: UPADŁOŚCI/FOTA SA W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ/SPRZEDAŻ ZNAKÓW TOWAROWYCH

 

Informacji na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać, pod numerem telefonu 660 442 283 w terminie od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  do 15.00.