gallery/header

Syndyk masy upadłości Jacka Cieślika, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki:

 

  • Bardzo atrakcyjną nieruchomości położoną w Kolinczu przy ulicy Głównej 1, województwo pomorskie, stanowiącej działkę 3/8 o powierzchni 0.0879 ha, zabudowaną budynkiem produkcyjnym o powierzchni całkowitej 144 m2 oraz budynkiem malarni o powierzchni całkowitej 88 m2, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1A/00047326/9,


za cenę wywoławczą nie niższą niż 49.000,00 zł brutto

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Oferty należy składać: 

 

Biuro Syndyka Pani Doroty Kowalewskiej:

80-298 Gdańsk

ul.Budowlanych 7

 

Z dopiskiem :OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI - KOLINCZ"

Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 601-457-294 adres mail: rm.biurosyndyka@gmail.com od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.