gallery/header
REGULAMIN PRZETARGU

 OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości

WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Gdańsku

 

 

syndyk masy upadłości spółki pod firmą WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 20 września 2018r. zapadłym w sprawie VI GUp 16/12  Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku

 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

 

sprzedaż złoża kruszywa naturalnego „Witramowo” obejmującego:

 

a)    prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 113 o powierzchni 3,72 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00108842/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 60 900 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

b)    prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działki nr 114 o powierzchni 2,44 ha i 118/1 o powierzchni 6,75 ha (łącznej powierzchni 9,19 ha), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00023444/4 za cenę wywoławczą nie niższą 344 300 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

c)    prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 116 o powierzchni 10,31 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00102498/5 za cenę wywoławczą nie niższą niż 386 300 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

d)    prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 120/3 o powierzchni 5,21 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00059751/0 za cenę wywoławczą nie niższą niż 195 200 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

e)    prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Witramowo, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, obejmującej działkę nr 121/1 o powierzchni 14,80 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę wieczystą KW nr OL1O/00059750/3 za cenę wywoławczą nie niższą niż 554 300 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta  złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

 

 

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 1 541 000 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

 

2. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

 

a)    udział stanowiący 50% w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Linia, gmina Linia, powiat wejherowski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 132/1 o łącznej powierzchni 3.3452 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1W/00077822/5

 

za cenę wywoławczą nie niższą niż 143 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT;

 

3.sprzedaż nieruchomości opisanej jako:

 

a)    prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 1 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza oraz pomieszczenia przynależnego – komórki, o powierzchni użytkowej 67,2 m2 , położony na pierwszej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126590/4, wraz z udziałem wynoszącym 1365/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 117 700 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

b)    prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o powierzchni użytkowej 52,2 m2 , położony na pierwszej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126591/1, wraz z udziałem wynoszącym 1103/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 92 300 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

 

c)    prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 3 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza oraz pomieszczenia przynależnego - komórki o powierzchni użytkowej 45,9 m2 , położony na pierwszej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126592/8, wraz z udziałem wynoszącym 955/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 79 300 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

d)    prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 4 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, WC oraz korytarza o powierzchni użytkowej 38,1 m2 , położony na drugiej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126593/5, wraz z udziałem wynoszącym 805/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 73 500 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

 

e)    prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 5 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza o powierzchni użytkowej 40,2 m2 , położony na drugiej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126594/2, wraz z udziałem wynoszącym 849/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 76 700 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

f)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 6 składający się z pokoju, kuchni oraz łazienki o powierzchni użytkowej 16,7 m2, położony na drugiej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126595/9, wraz z udziałem wynoszącym 353/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 33 200 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

 

g)    prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 7 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza o powierzchni użytkowej 29,7 m2 , położony na drugiej kondygnacji budynku,  dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126596/6, wraz z udziałem wynoszącym 628/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 45 500 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT

 

h)    prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 8 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza o powierzchni użytkowej 45,3 m2 , położony na drugiej kondygnacji budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126597/3, wraz z udziałem wynoszącym 957/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 91 700 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

i)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 9 składający się z trzech pokoi, kuchni oraz łazienki o powierzchni użytkowej 40,00 m2 , położony na poddaszu budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126598/0, wraz z udziałem wynoszącym 845/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 72 200 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

j)     prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Gdańsku-Bysewie ul. Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oznaczony nr 10 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz korytarza o powierzchni użytkowej 57,4 m2 , położony na poddaszu budynku, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00126599/7, wraz z udziałem wynoszącym 1213/10000 we współwłasności części domu przeznaczonego do wspólnego korzystania oraz w prawie użytkowania wieczystego działki dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr  GD1G/00121617/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 98 200 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

 

k)    udział wynoszący 927/10000 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr 125/21 obszaru 0,0947 ha zlokalizowanej w Gdańsku–Bysewie przy ulicy Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie oraz udział wynoszący 927/10000 w prawie własności budynku mieszkalnego o powierzchni 452,6 m2 zlokalizowanego  w Gdańsku–Bysewie przy ulicy Budowlanych 7, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę wieczystą KW nr   GD1G/00121617/5 za cenę wywoławczą nie niższą niż 104 700 zł (słownie: sto cztery tysiące siedemset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT,

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 885 000 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

 

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w biurze przedsiębiorstwa w Gdańsku  przy ul. Budowlanych 7 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu, a także treść Regulaminu Przetargu zamieszczona została na stronie internetowej  www.syndyk-kowalewska.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

 

1.      Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2018 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

2.      Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.      Kopertę należy zaadresować:

VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia-Komisarz SSR Anna Stankiewicz

sygnatura akt VI GUp 16/12

oferta na przetarg nieruchomości

Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku.

3a   Słowa „oferta na przetarg nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z

        paragrafem 5 ust 3 Regulaminu Przetargu, winny być wpisane kolorem

       CZERWONYM.

4.      Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.

5.      Każdy oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, kilku bądź wszystkich z wystawionych do sprzedaży nieruchomości opisanych w §3 ust. I Regulaminu Przetargu, z tym zastrzeżeniem, iż w ofercie zostanie odmiennie wskazana oferowana cena dla każdej z objętych ofertą nieruchomości. Oferta niespełniająca w/w zastrzeżenia podlegać będzie odrzuceniu.

6.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu dla każdej z nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty, przelewem na rachunek bankowy spółki pod firmą Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie numer rachunku: 15 1090 1102 0000 0001 1961 1600, najpóźniej w dniu  14 grudnia 2018 roku  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w niniejszym punkcie rachunek bankowy.

7.      Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,

b)     aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów,

c)      wskazanie numerów NIP i REGON, poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie,

d)     wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,

e)      oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,

f)      zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,

g)     oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,

h)     oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetar­gu,

i)       oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą­czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne­go,

j)       promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,

k)     pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot;

l)       dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,

m)    wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

8.      Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

9.      Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być zaopatrzone w podpisy ofe­renta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezen­tacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestni­czących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami no­tarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskaza­niem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetar­gu.

10.   Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświad­czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.

11.   Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

12.   Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 601 457 294 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do 15.00