REGULAMIN PRZETARGU

 OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości

WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Gdańsku

 

 

syndyk masy upadłości spółki pod firmą WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 25 marca 2020r. zapadłym w sprawie VI GUp 16/12  Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

 

1. sprzedaż nieruchomości obejmującej:

 

a)    udział stanowiący 50% w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Linia, gmina Linia, powiat wejherowski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 132/1 o łącznej powierzchni 3.3452 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę wieczystą KW nr GD1W/00077822/5

 

za cenę wywoławczą nie niższą niż 42.900,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w biurze przedsiębiorstwa w Gdańsku  przy ul. Budowlanych 29 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu, a także treść Regulaminu Przetargu zamieszczona została na stronie internetowej  www.syndyk-kowalewska.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

 

1.      Oferty należy składać do dnia 1 czerwca 2020 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

2.      Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.      Kopertę należy zaadresować:

VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia-Komisarz SSR Anna Stankiewicz

sygnatura akt VI GUp 16/12

oferta na przetarg nieruchomości

Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku.

3a   Słowa „oferta na przetarg nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z

        paragrafem 5 ust 3 Regulaminu Przetargu, winny być wpisane kolorem

       CZERWONYM.

4.      Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.

5.      Każdy oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, kilku bądź wszystkich z wystawionych do sprzedaży nieruchomości opisanych w §3 ust. I Regulaminu Przetargu, z tym zastrzeżeniem, iż w ofercie zostanie odmiennie wskazana oferowana cena dla każdej z objętych ofertą nieruchomości. Oferta niespełniająca w/w zastrzeżenia podlegać będzie odrzuceniu.

6.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu dla każdej z nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty, przelewem na rachunek bankowy spółki pod firmą Wakoz Budownictwo Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie numer rachunku: 15 1090 1102 0000 0001 1961 1600, najpóźniej w dniu  1 czerwca 2020 roku  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w niniejszym punkcie rachunek bankowy.

7.      Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,

b)     aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów,

c)      wskazanie numerów NIP i REGON, poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie,

d)     wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,

e)      oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w §3 ust. I Regulaminu Przetargu,

f)      zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,

g)     oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,

h)     oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Przetar­gu,

i)       oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłą­czenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § l kodeksu cywilne­go,

j)       promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,

k)     pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot;

l)       dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,

m)    wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

8.      Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

9.      Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być zaopatrzone w podpisy ofe­renta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezen­tacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestni­czących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami no­tarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskaza­niem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetar­gu.

10.   Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświad­czonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.

11.   Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 3 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

12.   Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 607 838 938 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do 15.00