REGULAMIN PRZETARGU

 OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości

Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Gdyni

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

1. nieruchomość wraz z wyposażeniem w postaci linii technologicznej zlokalizowana w Łodzi obejmująca:

 

a)   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/55 o powierzchni 0.04.72 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną  o łącznej powierzchni zabudowy 927m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151371/8 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 462.162,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

b)   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/52 o powierzchni 0.42.06 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną  o łącznej powierzchni zabudowy 2130m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00306676/8 –– za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 3.454.054,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

c)    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8,  stanowiącej działkę 46/53 o powierzchni 0.40.01 ha, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151372/5 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 786.487,00 zł  netto plus ewentualny podatek VAT;

d)   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.  Morgowej 1a,  stanowiącej działkę 46/46 o powierzchni 1,6446 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00148734/7 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 13.297.297,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

e)   prawo własności ruchomości w postaci linii transportowej Interol wraz z oprogramowaniem zlokalizowanym w Centrum Logistycznym w Łodzi – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota  419.580,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

 

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 18.419.580,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00 /100);

 

2. nieruchomość zlokalizowana w Gdyni obejmująca:

 

a)   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działki 914, 932, 917, 924, 918 oraz 916 o łącznej powierzchni 0.50.76 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku usług motoryzacyjnych, portierni oraz budynku biurowo-magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 1.927,05 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029924/0 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 5.566.050,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

b)   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działkę 919 o powierzchni 0.12.87 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.076,24 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029994/1  – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 1.701.450,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT,

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

 

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 7.267.500,00 (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) netto plus ewentualny podatek VAT;

 

 Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 

  1. Oferty należy składać do dnia 16 września 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.
  2. Należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. 1 Regulaminu Przetargu najpóźniej w dniu 16 września 2021 rokupod rygorem od­rzucenia oferty. 
  3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 22 września 2021 roku  o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B 65.
  4. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu       663 781 088 (dotyczy Gdynia) oraz 602 536 433 (dotyczy Łódź) lub pod adresem e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  do 15.00.