REGULAMIN PRZETARGU

 OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości

Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Gdyni

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:

1.    nieruchomość wraz z wyposażeniem w postaci linii technologicznej zlokalizowana w Łodzi obejmująca:

a)    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/55 o powierzchni 0.04.72 ha,wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną  o łącznej powierzchni zabudowy 927 m2 (powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151371/8 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 513.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

b)    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/52 o powierzchni 0.42.06 ha,wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną  o łącznej powierzchni zabudowy 2130 m2( powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00306676/8 –– za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 3.834.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

c)    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8,  stanowiącej działkę 46/53 o powierzchni 0.40.01 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00151372/5 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 873.000,00 zł  netto plus ewentualny podatek VAT;

d)    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.  Morgowej 1a,  stanowiącej działkę 46/46 o powierzchni 1,6446 ha,wraz z prawem własności położonego na nich budynku magazynowo –produkcyjnego, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00148734/7 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 14.760.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

e)    prawo własności ruchomości w postaci linii transportowej Interol wraz z oprogramowaniem zlokalizowanym w Centrum Logistycznym w Łodzi – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota  466.200,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

 

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 20.446.200,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00 /100);

 

2.    nieruchomość zlokalizowana w Gdyni obejmująca:

a)    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działki 914, 932, 917, 924, 918 oraz 916 o łącznej powierzchni 0.50.76 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku usług motoryzacyjnych, portierni oraz budynku biurowo-magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 1.927,05 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029924/0 – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 6.184.500,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

b)    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, stanowiącej działkę 919 o powierzchni 0.12.87 ha wraz z prawem własności położonego na nich budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.076,24 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00029994/1  – za cenę wywoławczą nie niższą niż  kwota 1.890.500,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT,

 

z wyłączeniem możliwości oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw,

- za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 8.075.000,00 (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto plus ewentualny podatek VAT;

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 

  1. Oferty należy składać do dnia 19 marca 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.
  2. Należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w §3 ust. 1 Regulaminu Przetargu najpóźniej w dniu 19 marca 2021 rokupod rygorem od­rzucenia oferty. 
  3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 marca 2021 roku  o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ul. Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali B65.
  4. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 663 781 088 (dotyczy Gdynia) oraz 602 536 433 (dotyczy Łódź) lub pod adresem e-mail: dg.biurosyndyka@gmail.com od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  do 15.00.