Syndyk masy upadłości Marcina Bielińskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej oraz Eweliny Bielińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 189/16 of działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg  na sprzedaż:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w miejscowości Czersk,  województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2865/1 o powierzchni 5.708 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1C/00042057/4 za cenę wywoławczą nie niższą niż 230.000,00 zł  brutto (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy  złotych 00/100), która na dzień zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 sierpnia 2020 roku, o godzinie 12:00, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2020 roku  osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty  z podaniem sygn. akt VI GUp 189/16 of. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić najpóźniej w dniu 31 lipca 2020 roku na rachunek bankowy wskazany w § 5 Regulaminu Przetargu.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres dg.biurosyndyka@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel.  664-931-225. Szczegółowy opis nieruchomości wraz z informacją Gminy Czersk o planowanej inwestycji drogowej mającej zapewnić dostęp do drogi publicznej dla działki nr  2865/1 znajduje się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl.

 

 

Regulamin przetargu