Syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni informuje, iż posiada w ofercie sprzedaży:

 

8337 udziałów (spośród 8370) w kapitale zakładowym spółki pod firmą EXPOM Kwidzyn spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (82-500) przy ul. Nowy Dwór 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137452, numer REGON: 170054320, numer NIP: 5810004676, za cenę wywoławczą 1.900.000,00 zł plus ewentualny podatek VAT

 

Sprzedaż i nabycie nastąpi w takim stanie prawnym i faktycznym, w jakim znajduje się on w dacie sprzedaży.

  

  1. Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 29, bądź za pośrednictwem poczty.
  2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
  3. Kopertę należy zaadresować:

BIURO SYNDYKA Doroty Kowalewskiej

ul. Budowlanych 29 80-298 Gdańsk

sygnatura akt VI GUp 18/13

KONKURS OFERT   sprzedaż udziałów w spółce EXPOM Kwidzyn spółka z o.o.

FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

 

 

  1. Oferta powinna być sporządzona w języku pol­skim i winna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,
  2. aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów,
  3. oferowaną cenę nabycia netto. 

 

Zapraszam do zapoznania się z prospektem informacyjnym dostępnym w poniższym linku:

Prezentacja firmy EXPOM

Wszelkich informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela Pan Michał Kulczyński tel.  +48 660 442 283