REGULAMIN PRZETARGU

OBWIESZCZENIE

w sprawie pisemnego konkursu ofert

na sprzedaż  przez syndyka praw do znaków towarowych oraz domeny internetowej

 

Syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 18/13 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Pie­karniczej 10 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wszelkich praw, w tym prawa ochrony i prawo do używania następujących znaków towarowych (słownych i słowno-graficznych) oraz domeny internetowej:

1)     Znak towarowy FOTA:

-       słowny, nr zgłoszenia Z – 350880, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 238257, ochrona do 15 stycznia 2029r.;

-       słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 346055, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 238104, ochrona do 12 września 2028r.;

-       znak towarowy unijny, słowny, zarejestrowany w EUIPO od nr EUTM – 008171407, ochrona do dnia 23 marca 2029r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462386, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008872, ochrona do dnia 13 sierpnia 2030r.

 

za łączną cenę nie niższą niż 276.450,00 zł netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

2a) Znak towarowy KAGER i domena internetowa :

-         słowny, nr zgłoszenia Z – 345136, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 223410, ochrona do 21 sierpnia 2028r.

-         Znak towarowy KAGER słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 345139, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 223411, ochrona do 21 sierpnia 2028r.

-         słowno-graficzny KAGER PRODUCTS, nr zgłoszenia Z – 263455, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 164592, ochrona do 11 kwietnia 2023r.

-         znak towarowy unijny,  zarejestrowany w EUIPO pod nr EUTM – 007345465, ochrona do dnia 27 października 2028r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462385, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;

-       znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008873, ochrona do dnia 13 sierpnia 2030r.

 

 

2b) prawo do dysponowania domeną internetową www.kager.pl ;

 

za łączną cenę nie niższą niż 47.700,00 zł netto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

3)Znak towarowy RACER:

-         słowny, nr zgłoszenia Z – 304203, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 209524, ochrona do 27 grudnia 2025r.

-         znak towarowy unijny,  zarejestrowany w EUIPO pod nr EUTM – 1074741, ochrona do dnia 21 marca 2021r.

 

za łączną cenę nie niższą niż  2.100,00 zł netto (słownie: dwa tysiące sto złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

4)Znak towarowy ARDOR:  słowny, nr zgłoszenia Z – 304204, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr   R – 209525, ochrona do 27 grudnia 2025r.

 

za cenę nie niższą niż  330,00 zł netto (słownie: trzysta trzydzieści złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

5)Znak towarowy TROOFTEC: słowny, nr zgłoszenia Z – 409365, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 263792, ochrona do 17 stycznia 2023r.

 

za cenę nie niższą niż  720,00 zł netto (słownie: siedemset dwadzieścia złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

6)Znak towarowy PDTOOLS: słowny, nr zgłoszenia 100007958, słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1549183, ochrona do 15 listopada 2022r.

 

za cenę nie niższą niż  195,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

7)Znak towarowy LEADER SERVICE:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia                Z – 297457, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 173663, ochrona do 6 lipca 2025r.

 

za cenę nie niższą niż  330,00 zł netto (słownie: trzysta trzydzieści złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

8)Znak towarowy LEADER SERVICE TRUCK:  słowno-graficzny, nr zgłoszenia  Z – 297456, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 175563, ochrona do 6 lipca 2025r.

 

za cenę nie niższą niż  330,00 zł netto (słownie: trzysta trzydzieści złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

9)Znak towarowy MECHANIK ROKU:

- słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z –  20346, wpisany do rejestru  znaków towarowych  prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R – 217104, ochrona do 18  stycznia 2027r.

- słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z – 382685,  wpisany do rejestru  znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP  pod nr R 251918 – ochrona do 15 marca 2021r.

 

za cenę nie niższą niż  195,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych polskich netto)  powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

 

 

1.     Pisemne oferty na nabycie praw do jednego znaku towarowego, znaku towarowego i domeny internetowej, do kilku lub wszystkich znaków towarowych i domeny internetowej  należy składać do dnia 7 grudnia 2020 roku osobiście w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 29, bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).

2.     Warunkiem udziału w pisemnym konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości każdego z praw będącego przedmiotem oferty, przy czym wpłata wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym syndyka masy upadłości najpóźniej w dniu 7 grudnia 2020 roku.

3.     Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 14 grudnia 2020 roku
o godzinie 12.00
w biurze syndyka Doroty Kowalewskiej mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Budowlanych 29.

4.     Oferty na wybrane znaki towarowe lub znak towarowy i domenę internetową niespełniające kryterium minimalnej ceny sprzedaży poszczególnych znaków towarowych lub domeny internetowej nie będą rozpatrywane.

 

Pozostałe warunki sprzedaży w formie niniejszego pisemnego konkursu ofert zawarte są w REGULAMINIE KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ ZNAKÓW TOWAROWYCH oraz DOMENY INTERNETOWEJ zamieszczonym na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl, w tym draft umowy przeniesienia praw  do znaku towarowego oraz  praw do znaku towarowego i domeny internetowej zakładka: UPADŁOŚCI/FOTA SA W UPADŁOSCI LIKWIDACYJNEJ/SPRZEDAŻ ZNAKÓW TOWAROWYCH

 

Informacji na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać, pod numerem telefonu 660 442 283 w terminie od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  do 15.00.