Gdańsk, dnia 17 czerwca 2020r.

Dorota Kowalewska

syndyk masy upadłości

spółki pod firmą:

CESARSKI DWÓR spółka z o.o.

z siedzibą w Lublinie

adres do korespondencji:

ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk

email: dg.biurosyndyka@gmail.com

                                            

 

 

Sygn. akt VI GUp 19/14

 

 

 

          Występując w imieniu własnym, jako syndyk masy upadłości spółki pod firmą Cesarski Dwór w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie, zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na archiwizację i przechowywanie akt w niniejszym postępowaniu upadłościowym.

Upadły wobec, którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe posiada następującą dokumentację obejmującą:

¾   dokumenty księgowe w ilości  5 szt. segregatorów B5, w tym bilanse za okres od 2014 roku do 2019 roku,

¾   dokumenty rejestrowe spółki, protokoły ze Zgromadzeń Walnych, dokumenty techniczne w ilości 8 segregatorów B5.

 

Ofertę kosztorysową z podaniem warunków płatności proszę przesłać elektronicznie na adres email: dg.biurosyndyka@gmail.com lub za pośrednictwem poczty polskiej (decyduje data wpłynięcia do biura syndyka) na adres ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk                  do dnia 10 lipca 2020r.

 

 

Syndyk masy upadłości

                                                                                   Dorota Kowalewska