Przejdź do treści

Fota S.A. w upadłości likwidacyjnej GUp 18/13

Syndyk masy upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze pisemnego konkursu ofert wierzytelności w łącznej wartości nominalnej 4.157.682,28 zł (należność główna).

Przysługujących od 2 dłużników masy upadłości w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne (dane w załączniku) za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem umowy.

Zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres dg.biurosyndyka@gmail.com lub pod adres magdalena.witkowska@gratus.pl.

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku na adres: Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk.

Wykaz wierzytelności

Fota Spółka Akcyjna  w upadłości likwidacyjnej GUp 18/13

Syndyk masy upadłości Fota  S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze pisemnego konkursu ofert, wierzytelności w łącznej wartości nominalnej  266.669,31 zł  (należność główna)

przysługująca od 56 dłużników masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem umowy.

Powyższe wierzytelności obejmują  należności w stosunku do których  postępowania egzekucyjne  okazały się bezskuteczne;

Szczegółowy wykaz wierzytelności znajduje się na stronie internetowej www.syndyk-kowalewska.pl

Zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: dg.biurosyndyka@gmail.com

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać  w terminie do dnia 9 lutego 2024 roku  na adres:  Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 29, 80-298 Gdańsk

z dopiskiem „FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni – oferta na zakup wierzytelności”

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wykaz wierzytelności